Privacy en Cookie statement

Inleiding

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door alle entiteiten behorende tot de Cirqon groep, zijnde Qwip Holding B.V., Qwip HRM B.V., Qwip Payroll B.V. en Qwip Work B.V. (‘Cirqon’ of ‘wij’), met zetel en kantoorhoudende aan de Jan Tinbergenstraat 154, 7559 SP te Hengelo.

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’), kwalificeert Cirqon als zogeheten verwerkingsverantwoordelijke. Cirqon wenst je daarom bij deze te informeren over de persoonsgegevens die wij van je hebben en hoe wij daar mee omgaan.

Indien je vragen hebt over dit privacy statement of over de verwerking van je persoonsgegevens, kun je telefonisch contact opnemen met Cirqon via het volgende telefoonnummer: +31(0)88-7352300 of door een e-mail te sturen aan dit@cirqon.nl.

Cirqon hecht grote waarde aan de privacy van al haar relaties en de bezoekers van haar website. Derhalve behandelen wij alle persoonsgegevens die wij verkrijgen in overeenstemming met de AVG en alle overige van toepassing zijnde wet- en regelgeving met betrekking tot privacy.

Door middel van dit privacy statement informeert Cirqon jou over de wijze waarop wij omgaan met je persoonsgegevens. Dit privacy statement is bedoeld om je een antwoord te kunnen geven op de volgende vragen:

 • Wie is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot je persoonsgegevens? (zie: 1)
 • Op welke manier ontvangen wij je persoonsgegevens? (zie: 2)
 • Welke persoonsgegevens worden er verkregen? (zie: 3)
 • Op welke grondslag en voor welk doel verkrijgen wij je persoonsgegevens? (zie: 4)
 • Wie hebben er inzage in je persoonsgegevens? (zie: 5)
 • Wat zijn je rechten met betrekking tot je persoonsgegevens? (zie: 6)
 • Hoelang worden je persoonsgegevens door ons bewaard? (zie: 7)
 • Welke beschermingsmaatregelen treffen wij? (zie: 8)

2. Ontvangst

Cirqon ontvangt je persoonsgegevens als je onze website bezoekt, als je een contactformulier invult op onze website, als je diensten van ons afneemt, anderszins een zakelijke relatie met ons onderhoudt en als je contact hebt met een van onze werknemers, bijvoorbeeld via e-mail, telefoon of social-mediakanalen.

3. Persoonsgegevens

Cirqon kan, met betrekking tot de onder punt 4 genoemde doeleinden, de volgende categorieën persoonsgegevens van je verzamelen en verwerken:

 • identificatiegegevens, zoals je naam en geboortedatum;
 • contactgegevens, zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer;
 • aanvullende gegevens, zoals je identiteitsbewijs en/of rijbewijs;
 • financiële gegevens, zoals je bankrekeningnummer;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over je krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de onder punt 4 genoemde doeleinden.

Naast bovengenoemde persoonsgegevens kan Cirqon eveneens informatie verzamelen en verwerken welke wordt verkregen via de website of via het apparaat waarmee je onze website bezoekt. Het kan daarbij gaan om:

 • locatiegegevens;
 • gegevens via andere websites, bijvoorbeeld wanneer je de website van Cirqon bezoekt via Facebook of andere social-mediakanalen (volledigheidshalve wijst Cirqon je op de privacy statements van deze partijen. Cirqon is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. Mocht je via de website van Cirqon op de website van een derde terechtkomen, bekijk dan ook hier zorgvuldig het privacy statement en de overige voorwaarden).

4. Wettelijke gronden en doeleinden

Op grond van de AVG mogen wij je persoonsgegevens slechts verwerken indien wij daarvoor een wettelijke grondslag hebben. Daarnaast mogen wij de persoonsgegevens slechts gebruiken voor die doeleinden waarvoor wij ze hebben verkregen.

Wij kunnen je persoonsgegevens verwerken op basis van een van de volgende gronden:

 • wij hebben je persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met je wensen aan te gaan of die reeds tussen ons bestaat;
 • de verwerking van je persoonsgegevens door ons is voor ons noodzakelijk om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen die op ons rusten;
 • wij verwerken je persoonsgegevens omdat dit nodig is voor het behartigen van onze gerechtvaardigde belangen.

Wij verzamelen je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om de door jou gevraagde diensten te kunnen leveren;
 • om te kunnen reageren op je vragen over onze diensten en om je informatie te kunnen verstrekken over onze diensten;
 • om een overeenkomst die tussen ons wordt en/of is aangegaan te kunnen uitvoeren;
 • om te controleren of je identiteit en financiële gegevens kloppen in verband met het leveren van onze diensten;
 • om onze diensten te verbeteren;
 • om klachten over onze diensten te kunnen onderzoeken en daar opvolging aan te kunnen geven;
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • om nieuwbrieven en/of e-mails te kunnen sturen met aanbiedingen of informatie omtrent onze diensten die voor jou wellicht interessant kunnen zijn;
 • om ons gerechtvaardigde ondernemersbelang te kunnen behartigen.

5. Ontvangers van je persoonsgegevens

Cirqon kan in voorkomende gevallen je persoonsgegevens delen met derde partijen, zoals de beheerder van onze website, marketingplatforms en distributie- en logistieke partners. Deze partijen verkrijgen je persoonsgegevens slechts voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Derden aan wie Cirqon je persoonsgegevens verstrekt zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde je persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens Cirqon, dan sluiten wij met die derde een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen van de AVG.

Cirqon zal je persoonsgegevens niet delen met bedrijven die gevestigd zijn buiten de Europese Economische Ruimte. Cirqon zal je persoonsgegevens niet verkopen of anderszins tegen vergoeding verstrekken aan derde partijen.

6. Je rechten

Onder de AVG heb je als betrokkene de volgende rechten, die je kunt uitoefenen door een e-mail te sturen aan Cirqon:

 • Dataportabiliteit: je kunt ons verzoeken je gegevens over te dragen aan een derde.
 • Vergetelheid: je kunt ons verzoeken je gegevens te verwijderen.
 • Bezwaar: je hebt het recht bezwaar te maken tegen verwerking van je persoonsgegevens door ons.
 • Beperking: je kunt ons verzoeken om de verwerking te beperken.
 • Rectificatie: je kunt ons verzoeken je persoonsgegevens te wijzigen en/of aan te vullen.
 • Inzage: je kunt inzicht vragen in de persoonsgegevens die wij van je hebben.

Voornoemde verzoeken met betrekking tot je persoonsgegevens kunnen slechts door jezelf worden ingediend. Cirqon kan je daarom vragen je identiteit kenbaar te maken, om te beoordelen of het verzoek rechtmatig is.

Cirqon mag je verzoek tot inzage weigeren indien door inzage het recht op privacy van andere personen wordt geschonden, ten behoeve van bescherming van bedrijfsgeheimen of ten behoeve van bescherming van intellectueel eigendom. Indien je persoonsgegevens benodigd zijn om uitvoering te geven aan een overeenkomst of wettelijke verplichting, bestaat de mogelijkheid dat wij je persoonsgegevens (nog) niet kunnen verwijderen.

Indien je een klacht hebt over hoe Cirqon omgaat met je persoonsgegevens, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

7. Bewaartermijn

Je persoonsgegevens worden door Cirqon bewaard voor zo lang als dat nodig is met betrekking tot het doel waarvoor deze zijn verkregen, of zolang nodig is onder de op Cirqon rustende wettelijke verplichtingen.

Aangezien het niet ondenkbaar is dat Cirqon in de toekomst nogmaals diensten aan je zal leveren, vernietigen wij het klantenbestand en daarmee je persoonsgegevens niet na verloop van tijd. Wij zullen passende organisatorische en technische maatregelen (blijven) nemen om je persoonsgegevens te beschermen. Daarnaast kunt je altijd gebruik maken van je rechten zoals beschreven onder punt 6 van dit privacy statement.

8. Bescherming

Cirqon neemt de bescherming van persoonsgegevens zeer serieus en neemt passende organisatorisch en technische maatregelen teneinde verlies, misbruik, ongewenste openbaarmaking, onbevoegde toegang en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Wijzigingen

Cirqon behoudt zich te allen tijde het recht voor dit privacy statement te wijzigen. Indien het privacy statement wordt gewijzigd, vervangt deze de vorige versie en is de nieuwe versie automatisch van kracht.

Cookiebeleid

Wij maken op onze website (www.cirqon.nl) gebruik van de volgende cookies om inzicht te verkrijgen in uw voorkeuren:

 • first-party cookies;
 • Google Analytics (tracking cookies) om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken en om van dergelijk gebruik rapportages te verkrijgen;
 • functionele en technische cookies (noodzakelijke cookies) om onze website goed te laten functioneren zodat uw bezoek aan onze website gemakkelijk verloopt;
 • third-party cookies;
 • tracking cookies voor relevantie advertenties op websites van derden;
 • social media cookies;
 • in- en uitschakelen en verwijdering van cookies.

Sommige cookies verwijderen zichzelf automatisch als je je browser afsluit. Andere cookies blijven bestaan totdat deze verlopen of totdat deze actief worden verwijderd. Het actief verwijderen van cookies kan via de instellingen van je browser (bijvoorbeeld Internet Explorer, Safari, Firefox, Mozilla of Chrome). Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies vind je in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van je browser.

Sommige tracking cookies worden geplaatst door derden die onder meer via de website van Cirqon relevante advertenties vertonen die aansluiten op jouw voorkeuren. Deze cookies kun je centraal verwijderen via Your Online Choices zodat ze niet bij een website van een derde teruggeplaatst worden.

Via de instellingen van je browser kun je aangeven of en, zo ja, welke cookies je accepteert. Het verschilt per browser waar deze instellingen zich bevinden. Via de Help-functie van je browser kun je de exacte locatie en werkwijze achterhalen.